Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Course Info

องค์ประกอบหลักสูตร
Development Administrator in Digital Era

Development Administrator in Digital Era

การดำเนินการศึกษา ประกอบไปด้วย การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทำ Skill-Workshop การเข้าร่วมกิจกรรม Bootcamp การประชุมกลุ่ม การทำโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติการ (Group Project) และนำเสนอผลงาน

Play Video

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตร Development Administrator in Digital Era

หลักสูตรประกอบไปด้วย 5 กลุ่มวิชา 4 กลุ่มกิจกรรม จำนวนรวมทั้งสิ้น 90 ชั่วโมง
โดยแบ่งเป็นการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน

01.

การเรียนตามกลุ่มวิชา : 42.5 ชั่วโมง

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาวะการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคส่งผลให้องค์การภาครัฐและเอกชนต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อรักษาความเป็นหนึ่งในการแข่งขัน หน้าที่ของผู้บริหารยุคใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเทคนิคในการบริหารการพัฒนาร่วมสมัยที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ

หัวข้อวิชา

 1. Digital Marketing and Digital Trend in the Disrupted World (2.5 ชั่วโมง)
 2. Digital Transformation for New Generation Leaders (2.5 ชั่วโมง)
 3. Digital Wellbeing 101 (2.5 ชั่วโมง)

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ ทั้งในมิติของขั้นตอน เครื่องมือ เทคโนโลยี รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินงาน ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค การประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล ทั้งภาคการผลิตและการบริการ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและ Social Media ในระบบเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นโยบายเศรษฐกิจมหภาคในยุคดิจิทัล

หัวข้อวิชา

 1. 5G and Digital Business Strategies (5 ชั่วโมง)
 2. Artificial Intelligence Impact on Business Strategy and Citizens (2.5 ชั่วโมง)
 3. Economic Trend (2.5 ชั่วโมง)
 4. Organizations: Building AI Team (2.5 ชั่วโมง)
 5. The Future of AI in Business (2.5 ชั่วโมง)

ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมในบริบทของโลกยุคใหม่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพฤติกรรมทางการเมืองยุคใหม่ในบริบทโลก ธรรมาภิบาลโลก นโยบายสาธารณะ กระแสโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม บทบาทของเทคโนโลยีในทางการเมืองและสังคม และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลต่อการบริหารการพัฒนา

หัวข้อวิชา 

 1. 1. Cyber Security for Digital Leaders (5 ชั่วโมง)
 2. 2. Digital Law (5 ชั่วโมง)

ศึกษาแนวคิดการพัฒนาองค์การ ลักษณะและแนวทางการพัฒนาขององค์การแห่งความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล และปัจจัยในการขับเคลื่อนให้องค์การก้าวไปสู่เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจในองค์กรที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศและความรู้เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยครอบคลุมสาระสำคัญในการบริหารและกลยุทธ์ในองค์กรดิจิทัล บทบาทของข้อมูลและสารสนเทศในการบริหารองค์การ การแปรสารสนเทศให้เป็นความรู้  เพื่อการบริหารและกำหนดกลยุทธ์ การบริหารและตัดสินใจในสภาพแวดล้อมที่มีข้อมูลหลากหลาย มีจำนวนมหาศาลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้บริหารควรทราบ เพื่อบริหารองค์การในยุคดิจิทัล

หัวข้อวิชา

  1. Future Foresight and Future Solutions (2.5 ชั่วโมง)
  2. DAD x CITU Skill-Workshop: (5 ชั่วโมง)

               – ได้รับประกาศนียบัตร ใบที่ 2

02.

การเรียนจากกิจกรรม : 47.5 ชั่วโมง

การแนะนำหลักสูตร กระบวนการศึกษาอบรม ข้อปฏิบัติขณะเข้ารับการอบรม การอยู่ร่วมกันตลอดหลักสูตร การพัฒนาเครือข่ายและการละลายพฤติกรรมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความมีประสิทธิภาพของหลักสูตรและเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โดยมีช่วงเวลาต่อเนื่องกัน

การศึกษาดูงานในพื้นที่จริงภายในประเทศอย่างน้อย 2 ครั้ง เช่น บริษัททางด้านเทคโนโลยีระดับโลกหรือระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงและเกิดการเรียนรู้จากสิ่งใหม่ ๆ สามารถนำความรู้ใหม่จากกรณีศึกษา จากการศึกษาดูงาน มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้

เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติงานจริงโดยการแบ่งกลุ่มและบริหารจัดการกันเองภายในกลุ่ม เกิดการสร้างการทำงานเป็นทีมและการนำความรู้จากกลุ่มวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริง มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง

ศึกษาแนวคิดการพัฒนาองค์การ ลักษณะและแนวทางการพัฒนาขององค์การแห่งความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล และปัจจัยในการขับเคลื่อนให้องค์การก้าวไปสู่เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจในองค์กรที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศและความรู้เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยครอบคลุมสาระสำคัญในการบริหารและกลยุทธ์ในองค์กรดิจิทัล บทบาทของข้อมูลและสารสนเทศในการบริหารองค์การ การแปรสารสนเทศให้เป็นความรู้  เพื่อการบริหารและกำหนดกลยุทธ์ การบริหารและตัดสินใจในสภาพแวดล้อมที่มีข้อมูลหลากหลาย มีจำนวนมหาศาลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้บริหารควรทราบ เพื่อบริหารองค์การในยุคดิจิทัล

หัวข้อวิชา

 1. Future Foresight and Future Solutions (2.5 ชั่วโมง)
 2. 2. DAD x CITU Skill-Workshop: Connected strategy (5 ชั่วโมง)

ค่าธรรมเนียม

89,000 บาท
 • (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
 • (ยกเว้นภาษี 3 % ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)
 • ค่าธรรมเนียมรวม
 • เสื้อสูทและของที่ระลึก
 • กิจกรรมปฐมนิเทศต่างจังหวัด 2 วัน 1 คืน
 • อาหารกลางวันและอาหารว่าง

ระยะเวลาการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่

1 กุมภาพันธ์ –28 มีนาคม 2567

ประกาศผลภายใน

1 เมษายน 2567

ชำระค่าธรรมเนียม

1 – 10 เมษายน 2567

ช่วงเวลาการปฐมนิเทศ

9 – 11 พฤษภาคม 2567

ช่วงเวลาอบรมในชั้นเรียน

18 พฤษภาคม – 24 สิงหาคม 2567

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

ผู้เข้ารับการศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป เป็นผู้บริหารหรือผู้นำยุคใหม่ที่มีความสนใจในการบริหารการพัฒนาองค์กรและประเทศในยุคดิจิทัล มีอายุระหว่าง 27 – 45 ปีบริบูรณ์ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้

 • ข้าราชการพลเรือนสามัญที่เป็นผู้บริหารหรือผู้นำยุคใหม่หรือผู้ที่จะเตรียมตัวเป็นผู้บริหารในอนาคตและข้าราชการรุ่นใหม่ในโครงการ Fast tracker หรือเทียบเท่า
 • ข้าราชการตุลาการและข้าราชการอัยการ ซึ่งเป็นผู้บริหารหรือผู้นำยุคใหม่หรือผู้ที่จะเตรียมตัวเป็นผู้บริหารในอนาคต
 • ข้าราชการทหารหรือข้าราชการตำรวจที่เป็นผู้บริหารหรือผู้นำยุคใหม่หรือผู้ที่จะเตรียมตัวเป็นผู้บริหารในอนาคต
 • ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
 • ผู้บริหารของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน หรือเป็นผู้บริหารของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นผู้บริหารหรือผู้นำยุคใหม่หรือผู้ที่จะเตรียมตัวเป็นผู้บริหารในอนาคต
 • ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้บริหารหรือผู้นำยุคใหม่หรือผู้ที่จะเตรียมตัวเป็นผู้บริหารในอนาคต
 • ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ
 • สื่อสารมวลชน ศิลปิน นักแสดง พิธีกร
 • ผู้บริหารภาคประชาสังคม มูลนิธิ NGOs สมาคม
 • อื่น ๆ

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรม คนละ 89,000 บาท (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย ค่าเรียนตลอดหลักสูตร ค่าเสื้อเบลเซอร์ เสื้อโปโล ของที่ระลึก ค่ากิจกรรมปฐมนิเทศและค่าที่พักต่างจังหวัด 2 วัน 1 คืน ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และการศึกษาดูงานภายในประเทศ ทั้งนี้ไม่รวมค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ (ถ้ามี) และค่ากิจกรรมกลุ่มที่ผู้เรียนจัดเอง ตลอดระยะเวลาการอบรม (ยกเว้นภาษี 3 % ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย) ทั้งนี้ไม่รวมค่ากิจกรรมกลุ่มที่ผู้เรียนจัดเอง

โดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
บัญชีประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี หลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล” เลขที่บัญชี 944 – 028900 – 8

          ผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานของรัฐสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการอบรม จากงบประมาณของต้นสังกัด ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต้นสังกัด

หลักฐานในการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1  ชุด

 • รูปถ่าย จำนวน 1  รูป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพในการบริหารงานและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
 • ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการประยุกต์แนวความคิด และวิธีการในการบริหารงานไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่องค์การกำหนด
 • สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติ ตลอดจนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรด้วยกัน และนำไปสู่มุมมองและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
 • เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างความสัมพันธ์เชิงสังคมอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีต่อกันในอนาคต

จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา

 • ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละรุ่นไม่เกิน 100 คน

ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

 • ผู้เข้ารับการอบรบจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตรทั้งหมดและต้องนำเสนอผลงานกลุ่มจากโครงงานเชิงปฏิบัติการ จึงจะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Development Administrator in Digital Era จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 10 – 11  โทรศัพท์ :  092-728-6722  http://gspa.nida.ac.th/dad หรือ  dad.gspa.nida@gmail.com